ZASADY I WARUNKI

Firmy Důmkostek s.r.o.

z siedzibą w Jasenná 204, 552 22, Jasenná

numer identyfikacyjny: 10804005

wniesiona do Sądu Okręgowego w Hradec Králové

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.domklockow.pl/.


1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "warunkami") spółki Důmkostek s.r.o. z siedzibą w Jasennej 204, 552 22, Jasenná, numer identyfikacyjny: 10804005, zarejestrowanej w Sądzie Wojewódzkim w Hradcu Králové (zwanej dalej "Sprzedającym") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.domklockow.pl/ (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą przy zamawianiu towaru w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odmienne postanowienia w Umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa kupna i warunki są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (dalej "konto użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub jeśli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 § 2 k.c. nie stosuje się.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towarów, jeżeli nie można ich odesłać zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie jako "Zamówienie").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma prawo sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący, przy czym koszty te nie będą odbiegać od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
przelewem na konto Sprzedającego nr 1033296324/6100, prowadzone wEqua bank a.s. (zwane dalej "kontem Sprzedającego");


przelewem za pośrednictwem systemu płatności ComGate


przelewpomocąkarty kredytowej;


kredytem udzielonym przez osobę trzecią

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego zadatku ani innej podobnej płatności. narusza to postanowień artykułu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.3.1 Zamówienia nieopłacone w ciągu trzech dni kalendarzowych uważa się za anulowane i są one nieodwracalnie anulowane

4.4 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Działu 2119 (1) kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8.Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę w związku z płatnościami dokonanymi na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawia dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie papierowej wraz z towarem.

4.9 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, umowa o dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla osoby Kupującego, umowa o dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, od umowy o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami, od umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

5.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę wzoru formularza, który stanowi załącznik do warunków. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy info@domklockow.cz.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Umowa kupna zostaje unieważniona od początku. Towar musi zostać zwrócony przez Kupującego do Sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie aż do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego.

5.7 W przypadku przekazania Kupującemu wraz z towarem prezentu, umowa prezentu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do Sprzedawcy.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

6.4 W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego i jego zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia opłaty za przechowywanie nieodebranego towaru. Opłatę ustala się na 4 zł włącznie. VAT za każdy dzień przechowywania, począwszy od dnia odbioru towaru przez Sprzedawcę.

6.5 W przypadku nieodebrania towaru przez kupującego i jego zwrotu do sprzedającego przy płatności za pobraniem, sprzedający jest uprawniony do naliczenia opłaty za rekompensatę kosztów powstałych z wysyłki i zwrotu towaru. Opłata jest ustalona na 75 zł brutto.

6.6 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.7 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, jeśli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.)

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionej próbki lub wzorca,

7.2.4. towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz

7.2.5. towary spełniają wymagania określone w przepisach.

7.3.Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 Regulaminu, nie mają zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaką towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika ona z właściwości towaru.

7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5.Kupujący będzie dochodził praw z wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedającego, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego info@domklockow.cz Sprzedawca przesyła informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

8.4 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w brzmieniu późniejszym.

8.7 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Sprzedawca wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji Umowy Kupna, na potrzeby negocjacji niniejszej Umowy oraz na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy w drodze odrębnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedawca realizuje swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia GDPR związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą zostać spełnione bez przechowywania plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. SUBMISJA

11.1 Doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego.

11.2 Zawiadomienie, które zostało odrzucone przez adresata, które nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub które zostało zwrócone jako niedoręczalne, uważa się za doręczone.

11.3.Strony mogą doręczać sobie nawzajem zwykłą korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany na koncie użytkownika Kupującego lub podany przez Kupującego w zamówieniu, lub na adres podany na stronie internetowej Sprzedawcy.

12. PRZEPISY KOŃCOWE

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Dokonując wyboru prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony wynikającej z przepisów porządku prawnego, których nie można umownie wyłączyć i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3 Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedającego: adres dostawy Jasenná 204, 552 22, Jasenná, adres e-mail info@domklockow.cz, telefon +420 702 782 173

W Jasiennej w dniu 30.09.2020 r.