Polityka prywatności

I.
Przepisy podstawowe
Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Domklocków.pl, ID 10804005, z siedzibą w Jasenná 204, 552 22, Jasenná (dalej: "Administrator").
Dane kontaktowe administratora danych to.
Adres: Jasenná 204, 552 22, Jasenná
email: info@dumkostek.cz
tel.: +420 702 782 173
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: 

II.
Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy. 

III.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest. 
wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest.
do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe. 
Administrator nie prowadzi/nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie. 

IV.
Okres przechowywania danych
Administrator przechowuje dane osobowe 
przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego). 
przez okres do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż przez .... lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. 
Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe. 

V.
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby 
zaangażowanych w dostawę towarów / usług / realizację płatności w ramach umowy, 
osób zaangażowanych w funkcjonowanie serwisów,
świadczenie usług marketingowych.
Administrator nie przekazuje / zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / usług w chmurze. 

VI.
Twoje prawa
Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, masz 
Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR, 
prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR. 
Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR. 
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR; oraz 
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR. 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu. 
Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.

VII.
Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej, w szczególności ...
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII.
Postanowienia końcowe
Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej lub prześle ją na adres e-mail podany administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 30 września 2020 r.